Tambayan Zone > Humanities
Guys pa explain naman ano pagkakaiba nito
(1/1)
Rhea316: 01-10-18 03:07 PM
Para kasi saken walang pagkakaiba tong dalawang to
cycle19: 01-11-18 10:21 PM
Wala ng pinagkaiba kung ito ang pagbabatayan natin.

Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao'y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan?
Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa piping bato, Bumangon ka! Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon.
Habakkuk 2:18-19


Na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama; at sa bato, Iyong ipinanganak ako: sapagka't kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha: nguni't sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, Ikaw ay bumangon, at iligtas mo kami.
Jeremiah 2:27


Sapagka't ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagka't may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.
Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.
Sila'y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka't hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka't hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.
Jeremiah 10:3-5


At inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal, at ang kanilang mga idolo, na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila:)
Deuteronomy 29:17

Kundi sila'y pawang tampalasan at hangal turo ng mga dios-diosan, yao'y kahoy lamang.
May pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis, at ginto mula sa Uphaz, na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday; azul at kulay ube ang kanilang damit; gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.
Jeremiah 10:8-9

Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:
Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
Exodus 20:4-5

At ngayo'y nangagkasala sila ng higit at higit, at nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga diosdiosan na ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa: sinasabi nila tungkol sa mga yaon; Magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain.
Hosea 13:2

Ito po ay mga kasulatan galing sa iniutos ng Dios na maisulat wala po akong idinagdag o masasabing ako ang gumawa.
Ito'y naisulat dahil ipinasulat ng Dios.


Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.
Rhea316: 01-12-18 07:57 AM
Yung isa pala diya. Eh yung procesion ata tawag nila tas yung isa naman sa India.
Jigsaw: 01-12-18 03:43 PM
Posted by: Rhea316 on 01-12-18 07:57 AM
Yung isa pala diya. Eh yung procesion ata tawag nila tas yung isa naman sa India.
yung isa dyan is krishna.. from india nga yan. ang pagkakaiba nyan is sa catholic or christian naka lagay sa bible na wag mag worship sa mga inanyuang larawan.
cycle19: 01-12-18 07:10 PM
Ang utos ng Dios ay huwag mong yuyukuran o paglilingkuran ang larawan o rebulto.

Ang pagpupunas, pagdadamit, pagpoprosesyon, pag-aalay ng bulaklak sa rebulto o larawan ay isang uri ng paglilinkod sa larawan o rebulto.
Ang pagluhod sa larawan o rebulto ay bawal din.

Rhea316: 01-13-18 08:41 AM
Curios lang.
Halata namang wala silang pinagkaiba and ang source naman ng Catholic eh Bible.
So gusto ko sana malaman bakit ginagawa parin nila yan?
tisoy_of_manila: 01-13-18 03:05 PM
ang nasa bible kasi ginawa nilang mga rebulto ay wala sa bibliya or sa ibang  dios ito na kaaway ng bibliya
cycle19: 01-14-18 10:10 AM
Pag hindi nakasulat huwag gawin.

PAHAYAG 22:18-19  Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito: Sa sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.

MATEO 5:18 b KJV …Hanggang sa mangawala ang ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang samaganap ang lahat ng mga bagay.

1 Corinto 4:66Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Kasi kung talagang ninais o ibig ng Dios na igawa sya ng rebulto o imahe malamang na ipasulat nya ito.

Kasi ang nais at gusto ng Dios nasusulat.
mckinly: 01-17-18 04:32 PM
Walang pagkakaiba its both a blind practice but you need to respect becauase thats make them a good as  human being pero wala yan kay bahubali
cycle19: 01-18-18 10:27 AM
Isaiah 58 Tagalog:
Ang Dating Biblia (1905)
1Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.
noklang: 01-19-18 10:52 AM
Posted by: cycle19 on 01-18-18 10:27 AM
Isaiah 58 Tagalog:
Ang Dating Biblia (1905)
1Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.

ang laki ng font better than Capslock.
wows para sayo idol!
Pages: [1]
Back

WEB VERSION CLICK HERE
Home | Search
Page created in 0.214